Informasjon om Schibsted Partnerstudios arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Schibsted Partnerstudio er en del av Schibsted-konsernet. Vi er organisert på en slik måte at vi deler en rekke tjenester med konsernet. Partnerstudio har rundt 70 ansatte som jobber med produksjon og distribusjondirstribusjon av annonsørinnhold. De fleste andre funksjoner, som HR, økonomi, produkt, annonsesalg, markedsføring, IT, teknologi, trykk og distribusjon er organisert i Schibsted. Våre aktsomhetsvurderinger henger altså nøye sammen med arbeidet i Schibsted. Konsernet jobber aktivt med å etablere prosesser påkrevet i åpenhetsloven, for eksempel for leverandørkjeder i utlandet.

Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 forplikter Partnerstudio og Schibsted til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, svare på informasjon forespørsler fra allmennheten og redegjøre for arbeid med aktsomhetsvurderinger.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess hvor formålet er reell forbedring for mennesker i vår egen virksomhet og leverandørkjede. Følgende e-post benyttes for å sende informasjon forespørsler til Schibsted Partnerstudio: apenhetsloven.partnerstudio@schibsted.com

Schibsted er en familie av digitale merkevarer med en sterk nordisk posisjon og omtrent 6.000 ansatte. Millioner av mennesker bruker våre tjenester daglig og mer enn 60 merkevarer gjennom markedsplasser som Finn og Blocket, mediehus som VG, Aftenposten, Svenska Dagbladet og Aftonbladet, og digitale tjenester som Lendo, Prisjakt og Helthjem. Mer informasjon om Schibsted finner du her.

News Media er en del av Schibsteds kjernevirksomhet. Schibsted eier flere aviser i Norge og Sverige, både nasjonale, regionale og lokale. Schibsted Partnerstudio produserer og publiserer innholdsmarkedsføring på tvers av Schibsteds medieflater.

30. mars 2023 publiserte Schibsted en rapport som redegjør for konsernets aktsomhetsvurderinger for 2022. Vurderingene omfatter også datterselskapenes virksomhet. Partnerstudio henviser til Schibsteds rapport for de overordnede vurderingene som gjelder hvordan vi arbeider med risikovurderinger og ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Arbeidsmiljø og personale

Partnerstudio gjennomfører risikovurderinger av sikkerheten til sine medarbeidere i forbindelse med reiser eller oppdrag. Vi har etablerte rutiner for å håndtere hendelser og for å ivareta og bistå medarbeidere. Partnerstudio har også interne varslingsrutiner for mobbing, trakassering og overgrep.

Vi gjennomfører konkrete risikovurderinger knyttet til innholdsproduksjonsoppdrag i antatt risikoutsatte områder, slik som land eller regioner rammet av krig og krigshandlinger, opprør eller naturkatastrofer.

Partnerstudio har iverksatt flere tiltak for å håndtere risikoene knyttet til virksomheten og arbeidsforholdene for de ansatte, som jevnlige medarbeiderundersøkelser med oppfølging av disse, jevnlige AMU-møter, jevnlig feedback fra fagforening samt tilbud til ansatte fra bedrifthelsetjenesten.

Oppfølging: Partnerstudio gjennomfører gjennom året gjennomgang av statistikk på sykefravær og arbeidsbelastning og gjennomgang av arbeidsmiljøundersøkelsen på alle team. Dette gir informasjon om hva som fungerer bra, og hvor det er behov for tiltak.

Det har i løpet av 2022 ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker, som har resultert i store materielle skader eller personskader.

Menneskerettigheter

Schibsted ønsker å bidra til å fremme respekt for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Selskapet velger derfor å samarbeide med ansvarlige leverandører og samarbeidspartnere. Schibsteds etiske prinsipper beskriver vår forpliktelse til å drive vår virksomhet i samsvar med FNs Global Compact. De etiske prinsippene inkluderer prinsipper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, forretningsetikk, likestilling, anti-diskriminering, tvangsarbeid, barnearbeid og miljø.

Schibsted jobber systematisk for å innlemme menneskerettighetsaspektet i vår virksomhet og overfor våre samarbeidspartnere. Dette gjør vi blant annet ved å gi våre ansatte anstendige lønninger og regulerte arbeidstider. Vi har nulltoleranse for barnearbeid i egen virksomhet - og i leverandørkjeden. Vi jobber for å avdekke om Schibsted bidrar til potensielle brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vi utviser høy grad av varsomhet når vi har virksomhet eller samarbeidspartnere i områder der menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter står svakere. Schibsted har initiert flere interne prosesser for å sørge for ansvarlighet i leverandørkjedene vi er en del av. Vi forventer at våre leverandører etterlever våre etiske prinsipper for leverandører.

Partnerstudio er i gang med et arbeid der vi kartlegger våre underleverandører og ber dem signere på at arbeidet i deres virksomhet er i tråd med Schibsted sine etiske retningslinjer, herunder ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold m.m.